Liczba odwiedzin strony: 20145 Osób na stronie: 1
 

Błaszczyk Grzegorz, notariusz. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 187 poz. 1943 - Zakres i sposób współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakres sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: § 1.  Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) powstaje w chwili powołania straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej "strażą", i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. § 2.  1. Policja współpracuje ze strażami w zakresie realizacji ich ustawowych zadań. 2. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:   1)   stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;   2)   zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży;   3)   koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;   4)   wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;   5)   organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej "strażnikami";   6)   wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. § 3....
Monitor Polski 1997 Nr 46 poz. 450 - Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych. (M.P. z dnia 29 lipca 1997 r.) Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych (Monitor Polski Nr 21, poz. 206) w § 1 w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4)  jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarnego." § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
KRS 0000269593 - EUROPLANNING INVESTMENTS PROJEKT TRAKT LUBELSKI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EUROPLANNING INVESTMENTS PROJEKT TRAKT LUBELSKI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚNIADECKICH 21/16 00-654 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-005-76-20 140845275 0000269593
KRS 0000269592 - POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLESKA 61 15-467 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(85) 744-72-45 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
966-188-26-22 200119440 0000269592
KRS 0000269591 - MADAGRA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MADAGRA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁOWACKIEGO 12 25-365 KIELCE M. KIELCE M. KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
657-272-32-28 260125941 0000269591
KRS 0000269590 - "AMED" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AMED" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KILIŃSKIEGO 20 20-809 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
712-304-68-94 60201200 0000269590
KRS 0000269589 - BALTICS POLSKA 3 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BALTICS POLSKA 3 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYRZYSKA 9 A 02-455 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-238-35-00 140692200 0000269589